โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2559 –2562) และ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2559 –2562) และ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2559 –2562) และ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

2 ความเห็น

  • This is a sample comment. University is the best theme for education and training organization.

    Danny Jackson Reply
    • Agreed. I have been working with WordPress since 2008 and never found a more suitable theme like this one.

      Danny Jackson Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *