สถานศึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 16 กันยายน 2552 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเริ่มดําเนินการ โดยพระบรรณศาสตร์สาทร (สง่า คุปตารัตน์) ข้าหลวงประจําจังหวัดขอนแก่น ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมอาชีพช่างทอผ้าซึ่งมี นายเลิศศักดิ์ จิรกุล รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ และอาศัยพื้นที่โรงเรียนสตรีประจําจังหวัด (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) เป็นการชั่วคราว
วันที่ 22 กันยายน 2553 : ได้ย้ายไปเรียนที่โรงภาพยนตร์ของพระเสนา และเริ่มเรียนภาคปฏิบัติการทอผ้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 : ได้ย้ายจากโรงภาพยนตร์มาเรียนที่โรงเรียนสนามบิน
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 : ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ
ก่อสร้างโรงฝึกงานและบ้านพักครู ปีพุทธศักราช 2441 : เปิดสอนแผนกการตัดเย็บเสื้อผ้า ปีพุทธศักราช 2491 : เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่น ปีพุทธศักราช 2501 : เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้หลักสูตร 3 ปี
ปีพุทธศักราช 2529 : เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *